Pokyny autorům / Instructions for authors

Pokyny autorům/Instructions for authors

 

Pokyny autorům abstraktů

Abstrakty zasílejte na emailovou adresu lroskova@zsf.jcu.cz

s termínem do 28.9. 2017


Instructions for the authors of abstracts

Send abstracts to lroskova@zsf.jcu.cz by 28 September, 2017.

 

 

Struktura abstraktu

 • Zaslat v elektronické podobě, emailem do stanoveného termínu,
 • textový editor MS W0RD,
 • písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování jednoduché,
 • nepoužívejte zkratky bez jejich dalšího vysvětlení,
 • neuvádějte odkazy na literaturu.

 

Abstract structure

 • Send electronically by the set date,
 • text editor MS W0RD,
 • Times New Roman font, font size 12, simple spacing,
 • do not use abbreviations without their further explanation,
 • do not state bibliography links.

 

 

Přesné pokyny:

 1. Název příspěvku v češtině
 2. Název příspěvku v angličtině
 3. Celá jména všech autorů bez titulu (jméno, příjmení)
 4. Kontakt na prvního autora (celé jméno včetně titulu, e-mail)
 5. Nezkrácený název afiliací autorů
 6. Klíčová slova v češtině (4–6)
 7. Klíčová slova (key words) v angličtině (4–6)
 8. Abstrakt v českém jazyce (1200–1500 znaků včetně mezer, cca 15 řádků)
 9. Abstrakt (Abstract) v anglickém jazyce (překlad české verze)

 

Exact instructions:

 1. Paper title in Czech
 2. Paper title in English
 3. Full names of all authors without academic titles (name, surname)
 4. Contact of the first author (full name including academic title, e-mail)
 5. Full title of author affilations
 6. Key words in Czech (4–6)
 7. Key words in English (4–6)
 8. Abstract in Czech (1200–1500 characters including spaces, cca 15 lines)
 9. Abstract in English (translation of the Czech version)

 

Upozornění

 • Abstrakty, které nesplní výše uvedené požadavky nebo budou v rozporu s etickými zásadami pro publikování, nebudou přijaty.
 • Je nutné, aby text v češtině i angličtině byl totožný.
 • Dbejte na kvalitu překladu, následně bude překlad procházet korekturou rodilého mluvčího. Překlady z automatických překladačů budou autorům vráceny k přepracování.
 • Abstrakty vyjdou v recenzovaném sborníku, který bude mít své ISBN.
 • Sborník abstraktů bude všem účastníkům k dispozici v den konference, proto je nutné dodržení termínu odevzdání daného abstraktu.


Warning

 • Abstracts which do not respect the established requirements or cotradict ethical publishing principles will not be acctepted.
 • It is necessary that the Czech and English texts be identical.
 • Translations will be proofread by a native speaker. Translations from electronic translators will be returned for corrections.
 • Abstracts will be published in a reviewed collection, which has its ISBN.
 • The collection will be at all participants' disposal on the day of the conference. It is the reason why it is necessary to send the abstracts by the set date.

 

 

 

Příspěvky, délka příspěvků:

Referáty cca. 15 min. + 5 min. diskuze.

Organizátoři budou dbát na dodržování času určeného na prezentování příspěvků. Délka příspěvku může být upravena v závislosti na počtu referujících, což bude upřesněno v programu.

Příspěvky je možné přihlásit do 15.9.2017 cestou registrace s podmínkou vložení abstraktu v anglickém jazyce (pro účastníky z České republiky je možné vložit abstrakt v anglickém a českém  jazyce, pro účastníky ze Slovenska v anglickém a slovenském jazyce).

 

Lectures and their length:

Papers 15 minutes (cca.) + 5 minute discussion

The organizers will mind the time set for the presentations. The length of the presentation may be adjusted to the number of participants, which will be specified in the programme.

The contributions may be submitted by 15th September, 2017 along with the registration. The abstracts must be in English (the participants from the Czech Republic may attach the abstract in English and Czech; the participants from the Slovak Republic may attach the abstract in English and Slovak).

 

Postery:

Přihlásit poster je možné do 28.9. 2017 cestou registrace účastníků. 

 

Posters:

Posters may be submitted by 28th September, 2017 along with the registration. 

 

Sborník:

Z konference bude vydán recenzovaný sborník abstraktů s ISBN číslem. Podmínkou zařazení abstraktu do sborníku je uhrazení konferenčního poplatku a vložení abstraktu cestou registrace na konferenci. Pro abstrakty je striktně daná struktura. V případě, že nebude dodržena uvedená struktura abstraktu, nemusí být vydán v recenzovaném sborníku. Ve sborníku budou publikovány výhradně abstrakty příspěvků osobně prezentovaných na konferenci. Organizační výbor však může rozhodnout o výjimce. Vybrané příspěvky, které projdou recenzním řízením, mohou být uveřejněny v časopise KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci. Jedná se o odborný a vědecký časopis Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, vychází čtvrtletně. V roce 2016 byl zařazen do celosvětové citační databáze SCOPUS. Redakce kontaktu přijímá k publikaci původní práce, přehledové články a další pojednání týkající se všech aspektů ošetřovatelství, zdravotních a sociálních problémů v souvislosti se zdravím a nemocí.

Collection:

A reviewed collection of abstracts of the papers presented in the conference will be published, with the ISBN number. The condition for submitting an abstract for the collection is paying the conference fee and attaching the abstract to the registration form. The papers have a strict structure. If the established abstract structure is not respected, the paper may not be issued in the reviewed collection. Only abstracts of personally presented papers in the conference will be issued. The organizational committee may decide on exceptions. Selected reviewed papers may be issued in the journal KONTAKT - Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. It is the quarterly issued academic and scientific journal of the Faculty of Health and Social Sciences in České Budějovice. In 2016, it was included in the worldwide SCOPUS database. The journal publishes original papers, review articles and other studies related to all aspects of nursing, health and social issues regarding health and illness.

 

Účastnický poplatek:

 • pasivní účastníci - 0 Kč
 • aktivní účastníci - 1500 Kč / 60 Euro

Příspěvek je určen ke krytí organizačního zabezpečení konference a nákladů na vydání sborníku abstraktů a jeho distribuci.

Poplatek musí být uhrazen do 25. 10. 2017 bankovním převodem na účet:

Bankovní spojení:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
číslo účtu: 104725778 / 0300
IBAN: CZ20 0300 0000 0001 0472 5778
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
Doplňující identifikační údaje:
variabilní symbol: 07041501
specifický symbol: zadejte telefonní číslo uvedené v registračním fromuláři
Adresa banky:
ČSOB
Hroznová 1
370 01 České Budějovice

Participation fee:

 • passive participants – 0 CZK
 • active participants – 1500 CZK / 60 Euro

The fees cover the organization of the conference and the costs of the issue of the collection and its distribution.

The fee must be paid by 25th Oktober, 2017 to the following bank account:

 

University of South Bohemia in České Budějovice

Bank account number: 104725778 / 0300

IBAN: CZ20 0300 0000 0001 0472 5778

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Additional identification data:

Variable symbol: 07041501

Specific symbol: telephone number corresponding to the number in your registration form

 

Bank address:

ČSOB

Hroznová 1

37001 České Budějovice