Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století

Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století - mezinárodní konference

Cílem konference je přispět k šíření povědomí o sociální práci a lidských právech a formou diskusního fóra nabídnout různé názory, myšlenky a analýzy k tématu lidských práv. Tématy letošního ročníku jsou Extrémismus v současné společnosti, Komunitní sociální práce, Stav a vize současné občanské společnosti a lidských práv, Práva dětí a Cochemská praxe. Jednání bude probíhat v sekcích s těmito názvy.

Konference se tématy sociální práce a lidských práv zabývá v celém spektru, především však v kontextu právním, sociálním, sociálně-právním a zdravotně-sociálním.

Na konferenci je možná i účast formou posterů, které budou umístěny v předsálí.

Datum konání: 15. a 16. listopadu 2017

Místo konání: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Boreckého 27, sál E

Social Work and Human Rights in the 21st century

“Social Work and Human Rights in the 21st century” – international conference

The aim of the conference is to contribute to the spreading of the knowledge on social work and human rights and to offer opinions, ideas and analyses on the subject of human rights with a discussion forum. This year’s topics are Extremism in Contemporary Society, Community Social Work, Approach and Visions of Contemporary Society and Human Rights, Children's Rights and Cochem Model. The discussions will be held in sections as written above.

The topics of the conference see social work and human rights from many points of view, primarily from the social, legal, social-legal and health-social. 

It is possible to participate in the conference with posters, which will be placed in the lobby.

Year: 2017

Date: 15th and 16th November, 2017

Place: Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice, J. Boreckého 27, conference room E.

Ročník: 2017
Termín konání: 15.11.2017
Místo konání: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, J. Boreckého 27, přednáškový sál E