Pokyny autorům / Instructions for authors

Pokyny pro autory příspěvků:

Zaslat v elektronické podobě, e - mailem do stanoveného termínu

Textový editor MS W0RD

písmo Times New Roman CE, velikost písma 12, řádkování jednoduché

První řádek : NÁZEV PŘEDNÁŠKY VELKÝMI  PÍSMENY

Druhý řádek: vynechat

Třetí řádek: celá jména autorů bez titulu

Čtvrtý řádek: nezkrácený název pracoviště

Pátý řádek: vynechat

Šestý řádek: Abstrakt( 250 slov),strukturovaný  cíl a metoda práce, údaje o dosažených výsledcích,

Řádek vynechat

Klíčová slova oddělovat  pomlčkou  čárkou, max. 5

Kontaktní e-mailová adresa

nedělte slova, nezarovnávejte okraje, neukončujte řádky klávesou Enter, nepište barevně

 

Struktura full textu:

Úvod, cíl , metodika, výsledky, diskuse, závěr –přínos

Maximálně 5 stran textu

Bibliografické citace (dle ČSN ISO 690)

Monografie

AZENBACHER, A: Úvod do etiky, 1. vyd., Praha: Academia, 2002. s. 292.

VAGNEROVÁ, M., MOUSSOVÁ, Z., ŠTĚCH, S.: Psychologie handicapu, 1. vyd., Praha: Univerzita Karlova v Praze,

DUNOVSKÝ, J. et al.: Sociální pediatrie – vybrané kapitoly, 1. vyd., Praha: Grada, 1999. s. 200-201.

Sborníky

HANZL, M., DUŠEK, J.: Úloha enterální výživy mateřským mlékem v péči o nedonošené novorozence. In: Výživa –

nedílná součást léčby závažných chorob. Sborník příspěvků a abstraktů z mezinárodní konference. České Budějovice: JU

ZSF, 2005. s. 49-53.

HRUŠKOVÁ, M., KOZLOVÁ, L.: Násilí na ženách – současný stav. In: Sociální práce. Praha: Triton, 2003. s. 21-53.

Časopisy

DAVIDOVÁ, L. et al.: Atropin a jeho místo v současné medicíně. Kontakt, České Budějovice: JU ZSF 2005. Vol. 7, no 3-4, s. 349-353, 350.

Elektronické zdroje

Odkaz na www str:

Národní rozvojový program mobility pro všechny. [online], [cit. 2005-02-21]. Dostupné z:

http://www.nrzp.cz/doc/NRPM.doc.

Článek v elektronickém seriálu:

POMAHAČ, R.: Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí – recenze. Veřejná správa [online]. 19/2003 [cit. 2003-05-07].

Dostupné z: http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2003/0019/recenze.html.

Odkazy na citace v textu

V textu odkazujte uvedením příjmení autora a rokem vydání; u více než tří autorů použijte zkratku

„et al.“. Například: (Neumann et al., 1978, s. 25), (Pilman a Blackson, 1999, s. 152), (Záškodná, 2001,

s. 125).

 

Všechny odkazované prameny musí být citovány na závěr rukopisu seřazeny dle abecedy.

Instruction for authors

Article and abstract structure

E-mail paper or abstract deadline: 31st  May 2016          

Text editor: MS W0RD

Letters: Times New Roman CE, sizing 12, line spacing single

First line: TITLE – CAPITAL LETETRS

Second line: skip

Third line: authors full name without titles

Forth line: title of working place

Fifth line: skip

Sixth line: summary (1500 – 1800] characters

Skip one line

Key words:  max. 5

Structured text: Introduction, Material and methods, Theory/calculation, Results, Discussion, Conclusions

article can have a maximum of 5 pages

Citation

monograph

AZENBACHER, A: Úvod do etiky, 1. vyd., Praha: Academia, 2002. s. 292.

VAGNEROVÁ, M., MOUSSOVÁ, Z., ŠTĚCH, S.: Psychologie handicapu, 1. vyd., Praha: Univerzita Karlova v Praze,

DUNOVSKÝ, J. et al.: Sociální pediatrie – vybrané kapitoly, 1. vyd., Praha: Grada, 1999. s. 200-201.

collection

HANZL, M., DUŠEK, J.: Úloha enterální výživy mateřským mlékem v péči o nedonošené novorozence. In: Výživa –

nedílná součást léčby závažných chorob. Sborník příspěvků a abstraktů z mezinárodní konference. České Budějovice: JU

ZSF, 2005. s. 49-53.

HRUŠKOVÁ, M., KOZLOVÁ, L.: Násilí na ženách – současný stav. In: Sociální práce. Praha: Triton, 2003. s. 21-53.

journals

DAVIDOVÁ, L. et al.: Atropin a jeho místo v současné medicíně. Kontakt, České Budějovice: JU ZSF 2005. Vol. 7, no 3-4, s. 349-353, 350.

electronic resources

web pages

Národní rozvojový program mobility pro všechny. [online], [cit. 2005-02-21]. Dostupné z:

http://www.nrzp.cz/doc/NRPM.doc.

article in electronic series:

POMAHAČ, R.: Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí – recenze. Veřejná správa [online]. 19/2003 [cit. 2003-05-07].

Dostupné z: http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2003/0019/recenze.html

Links to citations in the text
The text refers indicating the author's surname and year of publication; more than three authors use the abbreviation "et al.". For example: (Neumann et al., 1978, p. 25) (Pilman and Blackson, 1999, p. 152), (Záškodná, 2001, p. 125).
.