O sympoziu /About the symposium

IX. mezinárodní sympozium Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči zahajuje třetí cyklus ošetřovatelských, vědeckých a mezinárodních setkání. Tradice pořádání těchto sympozií byla zahájena v roce 2001, jako každoroční Jihočeské ošetřovatelské dny s mezinárodní účastí, tehdejší vedoucí katedry ošetřovatelství a současnou děkankou prof. PhDr. Valérií Tóthovou Ph.D.
V roce 2008 iniciovala, ve spolupráci se zahraničními partnerskými univerzitami, organizaci sympozia tak, že pořádání každého následujícího sympozia zajišťuje další z univerzit. Partnerskými univerzitami, které se na těchto setkáních podílely, jsou: Univerzita Konstantina Filosofa v Nitře na Slovensku, Univerzita Debrecen v Maďarsku, Univerzita  Řešov v Polsku. Každoročně se tohoto sympozia zúčastňují také odborníci z univerzit Turecka, Slovinska, Finska, Německa, Rakouska a Ukrajiny.

Z dosavadních hodnocení se jeví tento systém organizování sympozií jako velmi přínosný, který se osvědčil vzájemným setkáváním nad řešením společných profesních zájmů. Pozvání je adresováno představitelům vzdělávání v ošetřovatelství, porodní asistenci a praxi i všem, kteří se podílejí nebo mají zájem o rozvoj těchto oborů. Od letošního roku rozšiřujeme témata také do oboru neodkladné péče. Cílem sympozia je hledání možností dalšího vývoje uvedených oborů a zkvalitňování péče o člověka, kdy vidíme součinnost teoretických poznatků a dobré praxe jako nezbytné atributy profesionálního přístupu.
Srdečně Vás zveme k účasti na sympoziu
                                                                                        Organizátoři sympozia

Tematické okruhy sympozia

Tři oborové sekce: ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladná péče budou zaměřeny na:

Legislativu, právo a etiku

Klinickou a multikulturní péči

Komunitní péči

Vývoj a současnost vzdělávání

EBN – příklady dobré praxe

Oficiální jazyk sympozia je angličtina.

 

IX. International symposium on the theme Theory and Practice Collaboration in Quality Care starts the third circle of nursing, scientific and international meetings. This symposium tradition have started  in 2001 as an annual South Bohemian nursing days with international participation by the head of the department of Nursing at that time, current dean  prof. PhDr. Valérie Tóthová Ph.D. She initiated the cooperation with foreign partner universities the organization of symposia so, that every following symposium is organized by the next university since 2008.The partner universities are: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Social Sciences and Health Care, Slovakia; University of Debrecen, Faculty of Health, Hungary; University of Rzeszow, Institute of Nursing and Health Sciences Medical Faculty, Poland. Every year, this symposium is attended by experts from universities in Turkey, Slovenia, Finland, Germany, Austria and Ukraine.

The up to now evaluation shows this system of symposium organization as very contributing, with mutual meetings for solving common professional concerns. The invitation is addressed to representatives of nursing and midwifery education and practice and to all who take part or are interested in the development of these disciplines. Starting this year we enlarge the theme also for the paramedic discipline. The aim of this symposium is finding the possibilities of further development of care and the improvement of the care of patient where we see the collaboration of the theoretical knowledge and good practice as a necessary attributes of professional attitude.

We warmly invite you to participate on the symposium.

Organizers of symposium

 

Symposium thematic areas

Within three disciplines sections: nursing, midwifery, paramedics the themes will be focused on:

Legislation, law and ethics in nursing

Clinical and multicultural care

Community nursing

Development and current education

EBN- examples of good practice

 

Official language of the symposium is English