Programový a organizační výbor

Konferenci organizují

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Občanské sdružení Adam Česká republika

ve spolupráci s těmito partnerskými organizacemi

Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích

Filozofická fakulta UP v Olomouci

Klinika adiktologie 1.LF a VFN UK v Praze

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

 


Programový výbor

Hana Konečná (ZSF JU České Budějovice, Adam ČR) – předsedkyně programového výboru

Vladimír Chrz (PSÚ AV ČR, Praha)

Ivo Čermák (PSÚ AV ČR, Brno)

Marie Lhotová (TF JU České Budějovice)

Jaroslav Malina (PřF MU Brno, Anthropologia integra)

Catriona Menzies (Adam ČR)

Michal Miovský (Klinika adiktologie, 1. LF, Praha)

Martin Nekola (FSV UK Praha, Central European Journal of Public Policy)

Aleš Neusar (FF UPOL Olomouc)

Magda Petrjánošová (ÚVSK SAV, Bratislava, Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly)

Katarína Staroňová (FSEV UK Bratislava)

 

Organizační výbor ZSF JU a Adam ČR

Alena Kajanová – předsedkyně organizačního výboru

Nikola Brandová

Zdeňka Elišková

Václava Kadlicová

Hana Konečná

Tomáš Mrhálek

Lucie Rolantová

Jana Samková

Stanislav Suda

Markéta Sudová

Zuzana Straková

Bohuslava Škopová

Michaela Šlencová