Pokyny autorům

Požadavky na abstrakty:

  • Textový editor MS Word: všechny okraje shodně 2,5cm; řádkování 1,5;

     zarovnání textu do bloku; font písma Times New Roman, velikost písma 12

  • Jazyk: český, slovenský
  • Rozsah abstraktu: maximálně 250 slov


Struktura abstraktu:

1) Název příspěvku - tučně

2) Jméno autora/autorů ve formě: jméno a příjmení (s tituly)

3) Název instituce (v případě, že jsou autoři z vícero institucí, je třeba u každého z nich uvést - označeno číselným horním indexem za jménem každého autora a před názvem instituce)

4) Klíčová slova - 3-5 odděleno čárkou

5) Text abstraktu v délce max. 250 slov rozdělený do částí: Úvod, Cíl, Metodika, Výsledky, Závěr

6) Kontakt na korespondenčního autora - jméno a příjmení, pracoviště a e-mail.


Platba za účast na konferenci:

číslo účtu: 104725778/0300

variabilní symbol: 70435405