Organizační pokyny pro přednášející

 • Témata přednášek se musí týkat problematiky prenatální a perinatální psychologie a etiky (příspěvek je možné zaměřit teoreticky i prakticky).
 • Příspěvky mohou být v českém nebo slovenském jazyce.
 • Příspěvky si připravte v takovém rozsahu, aby bylo téma vyčerpáno. Maximální délka příspěvku je 15 minutPo každém příspěvku bude následovat diskuse k příspěvku – max. 10 minut.

 

Nabízíme možnost vydání obsahu přednášky v podobě odborného článku v periodiku ZSF JU – Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation nebo v periodiku Prenatální psychologie.

 

Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation (ISSN 1804-1868, eISSN 1804-7181), jehož vydavatelem je ZSF JU v Českých Budějovicích a společnost International Society of Applied Preventive Medicine (Rakousko). Časopis je zaměřený na ošetřovatelství, zdravotní a sociální vědy, zdravotnictví, sociální lékařství, preventivní lékařství a další související oblasti.  Jedná se o mezinárodní odborný časopis, který je recenzovaný a vychází v anglickém jazyce. Příspěvek musí mít charakter odborného článku a musí být zpracovaný dle pokynů pro autory: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/

 • Zaslané příspěvky pro publikaci budou procházet řádným recenzním řízením nejméně dvěma nezávislými recenzenty.
 • Po ukončeném úspěšném recenzním řízení bude redakcí zaslán autorovi zrevidovaný příspěvek s žádostí o překlad do angličtiny. Pokud nebude autorem anglická verze dodána, článek nebude v časopise uveřejněn. Platí pouze pro příspěvky, které byly do redakce zaslány v českém nebo slovenském jazyce.
 • Příspěvek zašlete e-mailem na adresu časopisu journal.nursing@zsf.jcu.cz nejpozději do 31. 8. 2016, do předmětu uveďteFreyberghovy dny 2016“.

 

Zkrácené pokyny pro autory, kteří se rozhodnou publikovat:

(Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation) ISSN 1804-1868, eISSN 1804-7181


Formát odevzdané verze příspěvku (pro zpracování do časopisu):

 • Microsoft Word
 • Písmo: Times New Roman, velikost 12, normální
 • Nadpis: Times New Roman, velikost 14, tučné
 • Podnadpisy: Times New Roman, velikost 12, tučné, kurziva

 

Struktura příspěvku:

 • název příspěvku v českém jazyce
 • název příspěvku v anglickém jazyce
 • jméno autora práce
 • souhrn v českém jazyce (1200–1500 znaků včetně mezer, cca 15 řádků)
 • klíčová slova v českém jazyce (3–5 slov)
 • souhrn v anglickém jazyce
 • klíčová slova v anglickém jazyce
 • text odpovídající parametrům odborného článku (Review, Original article)
 • citovaná literatura zpracovaná dle pokynů – je vhodné citovat literaturu posledních pěti let, omezit autocitace. Citovaná literatura by měla obsahovat minimálně pět zahraničních (Medline, Embase, Web of Knowledge, …). V seznamu literatury nesmí být citace práce, která není řádně odkázána v textu.
 • Vaše celé jméno (i s tituly), organizace, Vaše pracoviště, Vaše adresa, e-mail, telefon (spíše pracovní)
 • rozsah příspěvku by měl mít 10–15 normostran


Příspěvek musí obsahovat všechny výše uvedené části, pokud tomu tak nebude, bude příspěvek vrácen autorovi k přepracování!